Quantcast

Általános szerződési feltételek

  1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A "MiaBella" webáruház üzemeltetője:

Izsák Attila

Na Skále 217

251 62 Svojetice

Csehország

KSH-szám: 04098986

Bejegyezte Říčany Város Önkormányzata, ügyszám: 27322/2015-MURI/OOŽÚ/1089

(a továbbiakban: Eladó)

1.2 Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "Általános Feltételek") a szerződő felek az Eladó és más természetes vagy jogi személy (a továbbiakban "Vevő") között az Eladó webáruháza útján megkötésre kerülő vagy megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban „Adásvételi Szerződés”) kapcsolatosan, vagy az alapján felmerülő kölcsönös jogait és kötelességeit tartalmazza.

1.3 A webáruházat az Eladó a www.miabella.hu internetes oldalon üzemelteti (a továbbiakban „Portál”).

1.4 Az Általános Feltételek, miként a jogszabályok által előírt minden egyéb információ is a Portálon található.

1.5 Az Általános Feltételek 2016 május 31. napjától hatályos.

1.6 Az Általános Feltételek a társaság honlapján a www.miabella.hu honlapon elektronikus formában megismerhető ill. egy eredeti példány a társaság székhelyén hozzáférhető.

1.7 Az Általános Feltételekben nem rendezett kérdésekben a hatályos cseh jogszabályok és elsősorban a 40/1964 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) irányadóak illetve amennyiben jelen Általános Feltételek a hatályos jogszabályokkal ellentétes rendelkezést tartalmazna úgy a hatályos cseh jogszabály az alkalmazandó.  

1.8 Az Általános Feltételek egyoldalú módosítását az Eladó fenntartja azzal hogy a már megkötött szerződésekre a változás nem alkalmazandó; egyben vállalja, hogy a hatályos jogszabályok változása esetén az Általános Feltételeket módosítja és a módosítást a társaság honlapján közzéteszi, mindenkori székhelyén kifüggeszti.

1.9 Az Általános Feltételek módosulása a korábban létrejött jogviszonyokat nem érinti. 

  1. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

2.1 Az adásvételi szerződés tárgyai a Portálon található és közelebbről meghatározott termékek, elsődlegesen menyasszonyi ruhák, hétköznapi ruhák, alkalmi ruhák és kiegészítők, amelyek késztermékek illetve elkészítését, gyártását vállalja Eladó azok kiszállításával – amely kiszállítás feltételei a Portálon kerültek meghatározásra (a továbbiakban "Termékek").

2.2 A Vevő által megfelelően kitöltött és a Portálon keresztül továbbított megrendelés az Eladóval megkötendő Adásvételi Szerződés kötelező hatályú tervezete, amely köti a Vevőt az Adásvételi Szerződés megkötésére, azzal hogy Eladó visszajelzését megelőzően a megrendelés visszavonható.

2.3 Megrendelése elküldésével a Vevő igazolja, hogy:

(a) legalább a hatályos szerkesztésű 40/1964 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv”) 53. § (4) bek. szerinti terjedelemben megismerkedett a Portál tartalmával;

(b) megismerkedett a jelen Általános Feltételekkel, és elfogadja azokat.

2.4 Az Eladó a megrendelés kézhez vételét követően haladéktalanul visszaigazolja azt email üzenetben a Vevő által a megrendelésben megadott email címre, és a visszaigazolás elküldésének pillanatával az Adásvételi Szerződés érvényesen megkötöttnek minősül. A megrendelés visszaigazolása keretén belül a Vevő egyben visszaigazolja a vételárat, valamint a vételárral kapcsolatos előleg befizetésére szolgáló számlaszámot és egyedi azonosítót.

2.5 Az Eladó és a Vevő közötti Adásvételi Szerződés hatályba lépése:  

a) egyedi ruha és alkalmi ruha rendelése esetén - a vételár legalább 50%-ának megfelelő összegű előleg Eladó számláján történő jóváírásával. Számlaszám Magyarországról érkező befizetések esetén: 12029004-01529758-00100000, számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank (a továbbiakban „Előleg“). A Vevő köteles a befizetés részeként feltüntetni a fizetés megrendelési számmal azonos egyedi azonosítóját.  

b) raktáron lévő áru esetén a megrendelés Eladó általi visszaigazolásának pillanatával. Az Eladó számlájára, számlaszám: 12029004-01529758-00100000, számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank (a továbbiakban „Előleg“). A Vevő köteles a befizetés részeként feltüntetni a fizetés megrendelési számmal azonos egyedi azonosítóját.

2.6 Az Adásvételi Szerződés nyelve a magyar nyelv.

2.7 A Vevő megrendelése az Eladónak történő kikézbesítését követően az Adásvételi Szerződés tervezeteként a teljesítés, és a további nyilvántartás érdekében archiválásra kerül.

2.8 A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a Portálon beazonosítsa és kijavítsa a megrendelés továbbítása előtt bevitt adatok között felbukkanó hibákat.

2.9 A megrendelés lebonyolításához igénybe vett távközlő eszközök (telefon, internet, stb.) költségei a Vevőt terhelik.

2.10 Megrendelése Portálon keresztüli elküldésével a Vevő kijelenti és szavatolja, hogy megismerkedett az Adásvételi Szerződés megkötésének folyamatával és mechanizmusával, miként minden a jogi aktusból következő, vagy azzal összefüggő jogokkal és kötelességekkel is.

  1. ÁRAK ÉS DÍJAK

3.1 A Portál az Eladó által eladásra kínált Áruk jegyzékét tartalmazza.

3.2 A kínált termékek árai minden kapcsolódó költséget és csomagolási díjat tartalmaznak. A szállítási díjak a Szállítási Díjak c. részben kerülnek feltüntetésre. Az eladó, nem ÁFA fizető.

3.3 A kínált Áruk és azok árai a Portálon történő megjelenítésük teljes időtartam alatt érvényesek.

3.4 Jelen cikk rendelkezései nem korlátozzák az Eladót abban, hogy az Adásvételi Szerződét egyedileg meghatározott feltételekkel kösse meg.

3.5 Az akciós árak a készletek elfogyásáig, vagy meghatározott időtartamig maradnak érvényben.

  1. ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

4.1 A Vevő az Előleg jelen Általános Feltételek 2.5. bekezdése szerinti, eladói számlára történő jóváírásának pillanatáig mindennemű szankció nélkül jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől.

4.2 A Vevő továbbá jogosult az Áru átvételének pillanatától számított 14 (tizennégy) napon belül indok feltüntetése és szankciók nélkül elállni az Adásvétel Szerződéstől. Abban az esetben, ha a Vevőnek nem kerültek átadásra a Polgári Törvénykönyv 53. § (4) és (6) bekezdései szerinti információk, az elállási idő az Áru átvételétől számított három (3) hónap. Amennyiben azonban a három hónapos határidő folyamán előírásszerűen átadásra kerülnek a szóban forgó információk, a felmondási idő ennek pillanatától számítva tizennégy nap.

4.3 A Vevő nem jogosult az előző 4.2 bekezdés értelmében elállni a szerződéstől, ha az Áru a Vevő igényeinek megfelelően, személyre szabva módosításra került, illetve amennyiben romlandó, elhasználódó vagy elavuló Áruról van szó.

4.4 Az Adásvételi Szerződéstől való elállási szándékról az Eladót értesíteni kell, mégpedig az Eladó info@miabella.hu email címére igazolhatóan megküldött írásos értesítés formájában.

4.5. Az Árut az Adásvételi Szerződéstől való elállás Eladónak történő elküldésétől számított 7 munkanapon belül vissza kell juttatni az Eladó részére, mellyel együtt a Vevő elküldi a számla másolatát és azon számlaszámot melyre az Eladó az Áru értékét visszautalja. Az Eladónak visszajuttatott Árunak sértetlennek, nem használtnak, nem kimosottnak és parfümözöttnek és lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagoltnak kell lennie.

4.6. Az Áru Adásvételi Szerződés 4.5. cikke szerinti, Vevő általi visszajuttatásától számított négy (4) napon belül az Eladó jogosult a visszaküldött árut megvizsgálni, különösen annak kiderítése érdekében, hogy a visszajuttatott Áru nem sérült, kopott vagy részben felhasznált-e. 

4.7. Az Adásvételi Szerződéstől a 4.2. cikk szerinti elállás esetén az Eladó az áru megvizsgálására rendelkezésre álló tíz (10) napon, legkésőbb azonban az Adásvételi Szerződéstől való elállás Eladónak történő kikézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül visszafizeti a Vevő részére a Vevő által kifizetett összegeket, éspedig átutalással a Vevő által megadott számlára.

  1. ÜTKÖZÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL

5.1 Az Eladó szavatolja a Vevő számára, hogy az Áru megfelel az Adásvételi Szerződésnek, különösen pedig, hogy hibáktól mentes.

5.2 Az Adásvételi Szerződésnek való megfelelés úgy értendő, hogy az Áru megfelel az Adásvételi Szerződés által megkövetelt, az Eladó által ismertetett, vagy a kapcsolódó reklám alapján joggal elvárt, illetve az árufajtára általában jellemző minőségi és használati tulajdonságoknak, továbbá hogy megfelel a jogszabályi követelményeknek és megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű, valamint hogy megfelel az Eladó által az Áru használatával kapcsolatosan feltüntetett, vagy az Áru általános rendeltetésének megfelelő céloknak.

5.3 Amennyiben az Áru a Vevő általi átvétel pillanatában nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek (a továbbiakban „Ütközés az Adásvételi Szerződéssel”), a Vevő jogosult arra, hogy az Eladó ingyenesen és felesleges késlekedés nélkül helyreállítsa az Áru Adásvételi Szerződésnek megfelelő állapotát, éspedig a Vevő igényeinek megfelelően vagy az Áru cseréjével, vagy az Áru megjavításával; amennyiben ilyen eljárásra nem nyílik mód, a Vevő értékarányos árkedvezményt kérhet az Áru árából, vagy elállhat az Adásvételi Szerződéstől. E kitétel nem érvényes abban az esetben, ha a Vevő az Áru átvétele előtt az Adásvételi Szerződéssel való ütközésről tudott, vagy azt maga idézte elő.

5.4 Az Áru átvételétől számított hat hónapon belül merül fel az Ütközés az Adásvételi Szerződéssel úgy tekintendő, hogy már az Áru átvételekor fennállt, kivéve azon eseteket, amikor ennek ellentmond az eset jellege, vagy ha bebizonyításra kerül az ellenkezője. 

  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA

6.1 A Vevő az Adásvételi Szerződés megkötését követően az Általános Feltételek 2.5. bekezdésével összhangban Előleg fizetésére köteles.

6.2 A Vevő köteles az Előleget legkésőbb az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított 7 napon belül kifizetni az Előleget. Ez idő alatt az Áru ára továbbra is érvényben marad. Abban az esetben, ha a Vevő nem fizeti ki az előleget a jelen Általános Feltételekben meghatározott fizetési határidőn belül, az Adásvételi Szerződés minden további nyilatkozat nélkül megszűnik (ex tunc).

6.3 Az Áru vételára 1-50 %-ának megfelelő eseteges hátralékot a Vevő az Áru átvételkor fizeti ki.

6.4 Az eladó vállalja, hogy az elkészítés jellegének és bonyolultságának megfelelő határidő belül, legkésőbb azonban az Előleg átvételétől számított az Eladó által a Vevő felé írásban kommunikált napon, vagy az egyes termékeknél feltüntetett határidőkön belül átadja az árut. 6.5 Az Áru a Vevő megrendelésében feltüntetett kötelező érvényű szállítási címre kerül leszállításra, illetve ott átadásra, kivéve azon eseteket, amikor az Eladó írásban más értelmű megállapodást köt a Vevővel.

6.6 Amennyiben a szóban forgó szállítási cím megváltozna, a Vevő köteles e tényről haladéktalanul írásban tájékoztatni az Eladót

6.7 A Vevő köteles az árut átvenni. Amennyiben a Vevő nem veszi át az Árut, vállalja, hogy kifizeti az Áru Vevőnek történő újbóli elküldésével kapcsolatosan az Eladó oldalán felmerült összes költséget.

6.8 A Vevő köteles az Áru átvételekor leellenőrizni a küldemény csomagolásának állapotát. Ha a küldemény nem sértetlen, a Vevő köteles azt a kézbesítő jelenlétében felbontani, és mindkét fél által aláírt írásos jegyzőkönyvet készíteni, amely jegyzőkönyvet az Eladó kérésére köteles bármikor bemutatni. Az esetlegesen sérült küldeményről a Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót.

6.9 Abban az esetben, ha a Vevő megsérti az előző 6.8. bekezdés rendelkezéseit, az Eladó jogosult visszautasítani a Vevő későbbi kapcsolódó panaszát. 6.10 Az áru tulajdonjoga annak átvételével és a teljes vételár kifizetésével száll át a Vevőre. 6.11 Az Eladó az Áru vételárának kifizetését követően állítja ki a számlát, majd elektronikus vagy nyomtatott formában elküldi azt a Vevő elektronikus címére, vagy nyomtatott formában a Vevő természetbeni címére.

  1. JÓTÁLLÁS ÉS PANASZOK

7.1 A jótállás idő az Áru Vevő általi kézhez vételének napjával kezdődik, miközben az Árura nyújtott jótállás időtartama 24 hónap.

7.2 Az Eladó felel a termék minden az Áru Vevő általi átvételekor vagy a jótállási idő alatt felmerülő hibájáért.

7.3 A jótállás nem terjed ki a következők okozta hibákra:

(a) az Áru szakszerűtlen vagy durva használata;

(b) az Áru mechanikai sérülései;

(c) Az Áru használati útmutatónak ellentmondó használata;

(d) az Áru nem rendeltetésszerű használata;

(e) az Áru külső hatások okozta sérülései;

(f) az Áru túlzott terhelés vagy kopás okozta sérülései.

7.4 Panasza érvényesítése során a Vevő köteles az Eladó vállalkozásának címére megküldött írásos formában pontosan ismertetni az Eladóval a hiba pontos jellegét, létrejöttének okát és pillanatát.

7.5 A panasz benyújtásakor a Vevő köteles mellékelni az Áru adásvételét igazoló számlát is, valamint a Vevő elérhetőségét.

7.6 A reklamációs jegyzőkönyv (a Vevő általi jogérvényesítés időpontjáról és a panasz tartalmi részéről szóló igazolás), valamint a Vevő által kért panaszrendezési mód a panasz keretén belül a Vevő által feltüntetett kapcsolattartási címre kerül megküldésre.

7.7 A panasz indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 naptári napon belül kerül lezárásra, kivéve azon eseteket, amikor az Eladó írásban más módon egyezik meg a Vevővel.

7.8 Az Eladó a panasz ügyintézésének időpontjáról és módjáról, illetve az Árun esetlegesen végrehajtott javításról és annak időtartalmáról szóló igazolást bocsát ki a Vevő részére, vagy írásban indokolja a panasz esetleges elutasítását.

7.9 Jogos panasz esetén a Vevő jogosult a panasszal kapcsolatos költségek, különösen a megreklamált Áru elküldésekor kifizetett postaköltség megtérítésére.

  1. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

8.1 Az Adásvételi Szerződés megkötéséhez a Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a Portálon keresztül leadott megrendelés lebonyolításához kért adatokat.

8.2 Az Adásvételi Szerződés megkötésével a Vevő igazolja, hogy az általa szolgáltatott adatok valósak, pontosak, és egyetért azzal, hogy az Eladó azokat a személyi adatok védelméről szóló, hatályos szerkesztésű 101/2000 Tt. sz. törvénnyel összhangban az Adásvételi Szerződésben és/vagy a jelen Általános Feltételekben meghatározott terjedelemben feldolgozza.

8.3 Az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adatok nem kerülnek az Eladó hozzájárulása nélkül átadásra semmilyen harmadik félnek, sem más egyéb személynek, és a kezelésükre a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Tt. sz. törvénnyel összhangban kerül sor. A Vevő bármikor kérheti ezek módosítását vagy törlését. A Vevő a saját adatait bármikor módosíthatja a www.miabella.hu internetes oldal „Felhasználói Fiók” c. szekciójában, esetleg kérheti azt az info@miabella.hu címen.

8.4 A Vevő a személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Tt. sz. törvénnyel összhangban a hozzájárulását adja, hogy az Eladó feldolgozza a Vevő személyes adatait a következőkhöz: (a) az Áru leszállítása a Vevő részére, valamint kapcsolódó feladatok; (b) az Áru (...) leszállítása a Vevő részére, valamint kapcsolódó feladatok; (c) az Áru vételárának behajtása és más teljesítések, valamint az ezzel kapcsolatos egyéb lépések;

8.5 A Vevő hozzájárulása a Vevő jelen Szerződésben feltüntetett, valamint a Vevő által a jogviszony fennállása alatt és azzal kapcsolatosan az Eladó tudomására hozott személyes adataira vonatkozik.

8.6 E hozzájárulását a Vevő határozatlan időre nyújtja az Eladónak.

8.7 Megrendelése továbbításával a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó tájékoztatta az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adataival kapcsolatos jogairól, azaz a személyes adatainak feldolgozásáról szóló tájékoztatásra, illetve a személyes adatok kijavítására vonatkozó jogáról, továbbá azon jogáról, hogy a törvényben meghatározott feltételek mellett az Eladótól magyarázatot kérjen, illetve hogy azt a hibás adatok blokkolására, vagy kijavítására, kiegészítésére, esetleg megsemmisítésére kérje.

8.8 A Vevő indítvány formájában közvetlenül az Adatvédelmi Hivatal közbenjárását is kérheti.

8.9 Az Eladó továbbá tájékoztatta a vevőt, hogy a fenti személyes adatok átadása önkéntes.

8.10 A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fenti adatok átadása nélkül a megrendelés lebonyolítására, illetve az Áru továbbítására nincs mód, és az Eladó ilyen esetben nem köt Adásvételi Szerződést a Vevővel.

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1 Jelen Általános Feltételek az Adásvételi szerződés szerves részét képezik.

9.2 A Szerződés és a jelen Általános Feltételek közötti ellentmondások esetén irányadónak az Adásvételi Szerződés tekintendő.

9.3 A Vevő archiválhatja és sokszorosíthatja a jelen Általános Feltételeket.

9.4. Az Eladó a fogyasztói panaszok kezelését az info@miabella.hu elektronikus címen keresztül intézi. A Vevő panaszával kapcsolatos eljárás lezárásáról szóló tájékoztatást az Eladó a Vevő elektronikus címére küldi meg.

9.5. A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet jogosul, a szervezet címe: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, KSH-szám: 000 20 869, internetes honlap: www.coi.cz/en. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található platform az Eladó és a Vevő között az Adásvételi Szerződésből következően felmerült viták online rendezéséhez vehető igénybe.

9.6. Az Európai Fogyasztói Központ csehországi tagozata (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, honlap: http://www.evropskyspotrebitel.cz/en) az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv (online a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló rendelet) módosításáról szóló 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerinti kapcsolattartási cím.

9.7. A Szerződő Felek vállalják, hogy a kölcsönös jogviszony keretén belül esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket kölcsönös megállapodás útján rendezik. Amennyiben a felek vitás kérdések peren kívüli rendezésére irányuló törekvése nem jár sikerrel, a szerződésből következő viszonyokról és esetleges vitákról kizárólag a cseh jogrend szerint a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai jogosultak dönteni.

9.8. Az Eladó vállalkozói engedély alapján jogosult az áru forgalmazására. A vállalkozói tevékenység ellenőrzését a helyileg illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyi adatok védelme feletti felügyeleti jogot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorolja. A Kereskedelmi Felügyelet korlátozott mértékben egyebek mellett a hatályos szerkesztésű fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Tt. sz. törvény betartását is ellenőrzi.

9.9. A Vevő a jelen Általános Feltételeket archiválhatja és sokszorosíthatja. Az Adásvételi Szerződés megkötésével a Vevő vállalja a megrendelés elküldésének napján hatályos szerkesztésű Általános Feltételek minden rendelkezésének betartását, valamint egyetért az Áru visszaigazolt megrendelésben feltüntetett árával, kivéve azon eseteket, amikor a felek igazolhatóan ettől eltérő értelmű megállapodást kötöttek.